W lipcu 2016 roku egzaminator z WORD przeprowadzał pogadanki o przepisach ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Pomimo wakacji uczestnicy półkolonii chętnie brali udział w dyskusji na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji. Na koniec każdego turnusu przeprowadzone zostały konkursy, a zwycięscy otrzymali nagrody ufundowane przez WORD.

 

OGŁOSZENIE

 Uwzględniając potrzeby naszych Klientów uprzejmie informujemy, że  w sobotę 10 i 24 września 2016r., Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu uruchamia egzaminy na prawo jazdy, w godzinach 8.00 do 15.00. Dział Obsługi Klientów w tych dniach czynny będzie w godzinach 8.00 do 16.00.

Wszystkich chętnych zapraszamy

 

Wrocław, dnia 18.08.2016 r.

WORD:                                                                                                                                                                                                                           

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

W FORMIE PRZETARGU PISEMNEGO

 

 

Sprzedający:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu,  ul. Łagiewnicka 12, 50-512 Wrocław

Przedmiot sprzedaży:

 

L.p.

Nr działki Arkusz mapy

ulica/

obręb/ jednostka ewidencyjna

Powierzchnia

 

Cena wywoławcza netto
(w złotych)

Wysokość wadium
1 81/16 AM-9 ul. Kościuszki/ Południe/ Wrocław 0,1283 ha 700.000,00 14.000,00

UWAGA: Sprzedający informuje, iż na podstawie art. 109 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 roku poz. 518) Gminie Miejskiej Wrocław przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości. Po zakończeniu postępowania przetargowego  zawarta zostanie warunkowa umowa sprzedaży, kiedy to Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty całej kwoty za zakup Nieruchomości. Umowa przeniesienia własności nastąpi w terminie 7 dni od zawiadomienia przez Prezydenta Wrocławia o rezygnacji
z przysługującego Gminie Miejskiej Wrocław prawa pierwokupu lub w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu.  W przypadku skorzystania przez Gminę Miejską Wrocław z prawa pierwokupu Sprzedający zwróci Kupującemu całą kwotę za zakup nieruchomości natomiast nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu oraz kosztów sporządzenia aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży.  

 

Pozostałe szczegóły dotyczące sprzedawanej nieruchomości oraz warunki sprzedaży zostały zawarte w „Regulaminie sprzedaży nieruchomości należących do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu” załączonym do niniejszego ogłoszenia.  

Miejsce i termin składania ofert:

Pisemne oferty w zaklejonej kopercie z opisem „SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WORD
WE WROCŁAWIU
”, prosimy składać w sekretariacie WORD w dniach pon. - pt., w godz. 8:00-15:00 
do dnia 02.09.16r. do godz. 10:00.

Wadium:

Wadium w wysokości podanej w tabeli należy przed terminem składania ofert wpłacić na konto o nr:
15 1090 2486 0000 0001 1876 2014 (kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty).

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie sprzedającego w dniu 02.09.16r.
o godz. 10:05  w SALI WYKŁADOWEJ  nr 1 (CZERWONA
).                                     

Uwzględniając potrzeby naszych Klientów uprzejmie informujemy, że w soboty 6 i 20 sierpnia 2016r., Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu uruchamia egzaminy na prawo jazdy w godzinach od 8.00 do 15.00. Dział Obsługi Klientów w tych dniach czynny będzie w godzinach od 8.00 do 16.00.