Egzaminy

WAŻNE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRAWO JAZDY:

 1. Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania starostwie / prezydentowi miasta (wydziale komunikacji tego urzędu), następujące dokumenty:
 • wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • zgodę rodziców- jeżeli jest wymagana;
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiada.
 1. Na podstawie ww. dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK) oraz wydaje osobie jego numer identyfikujący PKK.
 1. Po zakończeniu szkolenia w OSK i wniesieniu opłaty za egzamin - WORD wyznaczy termin egzaminu po udostępnieniu przez kandydata na kierowcę swojego numeru identyfikującego profil oraz PESEL.
 2. Osoba może przystąpić również do części teoretycznej egzaminu państwowego w WORD przed rozpoczęciem szkolenia w OSK, w sytuacji tej po uzyskanym wyniku pozytywnym odbywa w OSK wyłącznie część praktyczną kursu.
 3. Osoba zapisana na egzamin w WORD otrzymuje zaświadczenie, w którym zapisane są jej dane osobowe, data i godzina egzaminu oraz kategoria prawa jazdy, o którą się ubiega. Na odwrocie zaświadczenia znajduje się klauzula informacyjna o treści przedstawionej poniżej.
 4. Na pisemny wniosek osoby egzaminowanej pracownik działu obsługi klienta WORD zwalnia profil kandydata na kierowcę (PKK) w celu umożliwienia jego pobrania przez inny ośrodek egzaminowania.
 5. Zaleca się przyjść na egzamin ok. 5 minut przed wyznaczoną godziną. Egzaminy teoretyczne prowadzone są w sali egzaminacyjnej nr A 102 znajdującej się na pierwszym piętrze – część A. Osoby przystępujące do egzaminu praktycznego oczekują na jego rozpoczęcie w poczekalni dla osób oczekujących na egzamin praktyczny – na parterze, przejście korytarzem wzdłuż budynku, z Biura Obsługi Klientów do budynku B.
 6. Egzaminy praktyczne na placu manewrowym przeprowadzane są w systemie losowym, w związku z tym zdający może zostać wylosowany i wezwany przez koordynatora do przystąpienia do egzaminu w przedziale do 1 godziny od wskazanego w zaświadczeniu czasu rozpoczęcia egzaminu. Osoby niesłyszące lub słabo słyszące proszone są o zgłoszenie tego faktu koordynatorowi przed wyznaczoną godziną egzaminu.
 7. Egzaminator nie przeprowadza egzaminu w sytuacjach określonych w par. 15 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, w tym jeżeli osoba zgłaszająca się na egzamin nie spełnia warunków wynikających z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia.

Osoby, które rozpoczęły szkolenie w OSK przed 19.01.2013r., bądź uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przed 19.01.2013r. zgłaszają się  do odpowiedniego Starostwa.

Z wyznaczonego terminu egzaminu można zrezygnować w formie pisemnej, najpóźniej 2 dni przed planowanym egzaminem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu tego terminu. Osoba występująca o odwołanie egzaminu z przyczyn losowych, do podania załącza dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego. Dopuszcza się złożenie skanu podania i załączników na adres e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwrot opłaty jej wysokość zostanie pomniejszona o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej niż o 10% - Podstawa prawna - rozporządzenie MT,BiGM z dnia 16 stycznia 2013r.  -  w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów.

Klauzula informacyjna dla osoby przystępującej do egzaminu na prawo jazdy:

 1. Podane w oświadczeniu, profilu kandydata na kierowcę (PKK) i formularzach dane osobowe będą przetwarzane i chronione przez administratora danych - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z siedzibą we Wrocławiu, ul Łagiewnicka 12 , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922) w celu zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy, a także w celach archiwizacyjnych.
 2. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017, poz. 1260), ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2017, poz. 978) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tych ustaw.