Osoby, które rozpoczęły szkolenie przed 19.01.2013r., bądź uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przed 19.01.2013r. zgłaszają się bezpośrednio do WORD w celu wyznaczenia terminu egzaminu.

Osoby, które rozpoczęły szkolenie po 19.01.2013r. termin egzaminu ustalają w chwili złożenia w Dziale Obsługi Klienta (DOK) WORD swojego numeru identyfikacyjnego profil kandydata na kierowcę. Można z niego zrezygnować w formie pisemnej, najpóźniej 2 dni przed planowanym egzaminem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przy zmianie terminu egzaminu. W przypadku wystąpienia wnioskiem o zwrot opłaty jej wysokość zostanie pomniejszona o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej niż o 10% - Podstawa prawna - rozporządzenie MT,BiGM z dnia 9 kwietnia 2013r. poz. 476 - zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów.

Zmian można dokonywać osobiście, a w przypadkach losowych - telefonicznie. W DOK osoba zdająca otrzymuje „zaświadczenie o wyznaczeniu terminu egzaminu państwowego”, na odwrocie którego zawarta jest klauzula informacyjna dotycząca organizacji i przebiegu egzaminu w naszej jednostce.

ORGANIZACJA EGZAMINÓW TEORETYCZNYCH W WORD WROCŁAW:

Egzamin teoretyczny nowy system