WAŻNE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRAWO JAZDY:

 1. Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania starostwie / prezydentowi miasta (wydziale komunikacji tego urzędu), następujące dokumenty:
 • wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • zgodę rodziców- jeżeli jest wymagana;
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiada.
 1. Na podstawie ww. dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK) oraz wydaje osobie jego numer identyfikujący PKK.
 2. Po zakończeniu szkolenia w OSK i wniesieniu opłaty za egzamin - WORD wyznaczy termin egzaminu po udostępnieniu przez kandydata na kierowcę swojego numeru identyfikującego profil oraz PESEL.
 3. Osoba może przystąpić również do części teoretycznej egzaminu państwowego w WORD przed rozpoczęciem szkolenia w OSK, w sytuacji tej po uzyskanym wyniku pozytywnym odbywa w OSK wyłącznie część praktyczną kursu.
 4. Osoba zapisana na egzamin w WORD otrzymuje zaświadczenie, w którym zapisane są jej dane osobowe, data i godzina egzaminu oraz kategoria prawa jazdy, o którą się ubiega. Na odwrocie zaświadczenia znajduje się klauzula informacyjna o treści przedstawionej poniżej.
 5. Na pisemny wniosek osoby egzaminowanej pracownik działu obsługi klienta WORD zwalnia profil kandydata na kierowcę (PKK) w celu umożliwienia jego pobrania przez inny ośrodek egzaminowania.

Osoby, które rozpoczęły szkolenie w OSK przed 19.01.2013r., bądź uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przed 19.01.2013r. zgłaszają się  do odpowiedniego Starostwa.

Z wyznaczonego terminu egzaminu można zrezygnować w formie pisemnej, najpóźniej 2 dni przed planowanym egzaminem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu tego terminu. Osoba występująca o odwołanie egzaminu z przyczyn losowych, do podania załącza dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego. Dopuszcza się złożenie skanu podania i załączników na adres e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwrot opłaty jej wysokość zostanie pomniejszona o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej niż o 10% - Podstawa prawna - rozporządzenie MT,BiGM z dnia 9 kwietnia 2013r. poz. 476 - zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów.

Klauzula informacyjna dla osoby przystępującej do egzaminu na prawo jazdy:

 1. Podane w oświadczeniu, profilu kandydata na kierowcę (PKK) i formularzach dane osobowe będą przetwarzane i chronione przez administratora danych - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z siedzibą przy , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy, a także w celach archiwizacyjnych.
 2. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
 3. Podanie danych osobowych oraz ich weryfikacja jest obowiązkowa, zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. O kierujących pojazdami oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy.
 4. Zaleca się przyjść na egzamin ok. 5 minut przed wyznaczoną godziną. Egzaminy teoretyczne prowadzone są w sali egzaminacyjnej nr A 102 znajdującej się na pierwszym piętrze – część A. Osoby przystępujące do egzaminu praktycznego oczekują na jego rozpoczęcie
  w poczekalni dla osób oczekujących na egzamin praktyczny – na parterze, przejście korytarzem wzdłuż budynku, z Biura Obsługi Klientów do budynku B.
 5. Egzaminy praktyczne na placu manewrowym przeprowadzane są w systemie losowym, w związku z tym zdający może zostać wylosowany
  i wezwany przez koordynatora do przystąpienia do egzaminu w przedziale do 1 godziny od wskazanego w zaświadczeniu czasu rozpoczęcia egzaminu. Osoby niesłyszące lub słabo słyszące proszone są o zgłoszenie tego faktu koordynatorowi przed wyznaczoną godziną egzaminu.
  W sytuacji gdy spóźnienie na egzamin praktyczny będzie większe niż 45 minut, zostanie to uznane jako nieprzystąpienie do egzaminu.
 6. Rezygnacja z udziału w egzaminie bez ponoszenia dodatkowych kosztów przy zmianie terminu egzaminu, może zostać dokonana w formie pisemnej, najpóźniej 2 dni przed planowanym egzaminem. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwrot opłaty jej wysokość zostanie pomniejszona o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej niż o 10%
 7. Egzaminator nie przeprowadza egzaminu w sytuacjach określonych w 15 Rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami…, w tym jeżeli osoba zgłaszająca się na egzamin nie spełnia warunków wynikających z wpisanych
  w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia.