Egzaminy

WAŻNE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRAWO JAZDY:

 1. Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania starostwie / prezydentowi miasta (wydziale komunikacji tego urzędu), następujące dokumenty:
 • wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • zgodę rodziców- jeżeli jest wymagana;
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiada.
 1. Na podstawie ww. dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK) oraz wydaje osobie jego numer identyfikujący PKK.
 1. Po zakończeniu szkolenia w OSK i wniesieniu opłaty za egzamin - DORD wyznaczy termin egzaminu po udostępnieniu przez kandydata na kierowcę swojego numeru identyfikującego profil oraz PESEL.
 2. Osoba może przystąpić również do części teoretycznej egzaminu państwowego w DORD przed rozpoczęciem szkolenia w OSK, w sytuacji tej po uzyskanym wyniku pozytywnym odbywa w OSK wyłącznie część praktyczną kursu.
 3. Osoba zapisana na egzamin w DORD otrzymuje zaświadczenie, w którym zapisane są jej dane osobowe, data i godzina egzaminu oraz kategoria prawa jazdy, o którą się ubiega. Na odwrocie zaświadczenia znajduje się klauzula informacyjna o treści przedstawionej poniżej.
 4. Jeżeli dostępne są wolne miejsca osoba może zapisać się na egzamin w tym samym dniu. DORD dopuszcza również możliwość przystąpienia do egzaminu w tym samym dniu, w przypadku niepowodzenia na egzaminie.
 5. Na pisemny wniosek osoby egzaminowanej pracownik działu obsługi klienta DORD zwalnia profil kandydata na kierowcę (PKK) w celu umożliwienia jego pobrania przez inny ośrodek egzaminowania.
 6. Zaleca się przyjść na egzamin ok. 5 minut przed wyznaczoną godziną. Egzaminy teoretyczne prowadzone są w sali egzaminacyjnej nr A 102 znajdującej się na pierwszym piętrze – część A. Osoby przystępujące do egzaminu praktycznego oczekują na jego rozpoczęcie w poczekalni dla osób oczekujących na egzamin praktyczny – na parterze, przejście korytarzem wzdłuż budynku, z Biura Obsługi Klientów do budynku B.
 7. Osoba egzaminowana rozpoczyna część praktyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu. Może jednak zostać wylosowana do egzaminu z opóźnieniem nie większym niż 15 minut, jeżeli wcześniejszy egzamin przedłuży się ze względu na warunki pogodowe lub nietypowe sytuacje drogowe. Osoby niesłyszące lub słabo słyszące proszone są o zgłoszenie tego faktu koordynatorowi przed wyznaczoną godziną egzaminu.
 8. Egzaminator nie przeprowadza egzaminu w sytuacjach określonych w par. 15 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania
  i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, w tym jeżeli osoba zgłaszająca się na egzamin nie spełnia warunków wynikających z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia.
 9. Na wniosek osoby składającej egzamin, będącej osobą uprawnioną w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r. poz. 1824), wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, z dniem 1 października 2018r., zapewnia nieodpłatną pomoc tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego podczas egzaminu na prawo jazdy, z wyłączeniem części teoretycznej przeprowadzanej w formie testów z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej.

  Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu.

  Zgłoszenie winno zawierać:

  • Imię i nazwisko osoby egzaminowanej,
  • Datę egzaminu.
  • Godzinę egzaminu.
  • Kategoria prawa jazdy.
  • Podpis osoby zgłaszającej.
  • Telefon kontaktowy.

  W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w terminie zgłoszonym przez osobę przystępującą do egzaminu, wojewódzki ośrodek ruchu drogowego zawiadamia, wraz
  z uzasadnieniem osobę, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia.

  WZÓR ZGŁOSZENIA

Osoby, które rozpoczęły szkolenie w OSK przed 19.01.2013r., bądź uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przed 19.01.2013r. zgłaszają się  do odpowiedniego Starostwa.

Z wyznaczonego terminu egzaminu można zrezygnować w formie pisemnej, najpóźniej 2 dni przed planowanym egzaminem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu tego terminu. Osoba występująca o odwołanie egzaminu z przyczyn losowych, do podania załącza dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego. Dopuszcza się złożenie skanu podania i załączników na adres e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwrot opłaty jej wysokość zostanie pomniejszona o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej niż o 10% - Podstawa prawna - rozporządzenie MT,BiGM z dnia 16 stycznia 2013r.  -  w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów.

Klauzula informacyjna dla osoby przystępującej do egzaminu na prawo jazdy:

  1.   Podane w oświadczeniu, profilu kandydata na kierowcę (PKK) i formularzach dane osobowe będą przetwarzane i chronione przez administratora danych - Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Łagiewnicka 12 50-512 Wrocław, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).

 2.     Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. w celu zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy.

 3.     Dane osobowe nie będą udostępnione podmiotom innym niż upoważnionym z mocy prawa.

 4.     Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji usługi i archiwizowane w przypadkach wystąpienia takiego obowiązku prawnego.

 5.     Każda osoba ma prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 6.     Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 poz. 1268 z późn. zm.), ustawy z dnia 20.06.1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2020 poz. 110 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do   tych ustaw. Odmowa ich podania może skutkować brakiem realizacji usługi.

 7.     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 8.     Zaleca się przyjść na egzamin ok. 5 minut przed wyznaczoną godziną. Osoby przystępujące do egzaminu teoretycznego oczekują na jego rozpoczęcie przed salą egzaminacyjną, natomiast osoby przystępujące do egzaminu praktycznego oczekują na jego rozpoczęcie w poczekalni dla osób oczekujących na egzamin praktyczny.

 9. Osoba egzaminowana rozpoczyna część praktyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu.  Może jednak zostać wylosowana do egzaminu z opóźnieniem nie większym niż 15 minut, jeżeli wcześniejszy egzamin przedłuży się ze względu na warunki pogodowe lub nietypowe sytuacje drogowe. Osoby niesłyszące lub słabo słyszące proszone są o zgłoszenie tego faktu w biurze obsługi klienta przed wyznaczoną godziną egzaminu.

 

10.  Rezygnacja z udziału w egzaminie bez ponoszenia dodatkowych kosztów przy zmianie terminu egzaminu, może zostać dokonana w formie pisemnej(dopuszcza się przesyłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej), nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwrot opłaty jej wysokość zostanie pomniejszona o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej niż o 10%.

 

 11.  Egzaminator nie przeprowadza egzaminu w sytuacjach określonych w  §15 Rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (…), w tym, jeżeli osoba zgłaszająca się na egzamin nie spełnia warunków wynikających z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami.