POLITYKA JAKOŚCI

Naszym podstawowym celem jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, organizowanie szkoleń i kursów w zakresie określonym ustawą o kierujących pojazdami i prawo o ruchu drogowym. Istotną sferą naszej działalności jest działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a ponadto stałe podnoszenie standardu świadczonych usług i sprawności funkcjonowania Ośrodka.

Realizując naszą misję oraz mając na uwadze konieczność ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług, kierownictwo Ośrodka wdrożyło i utrzymuje system zarządzania jakością spełniający wymagania normy EN ISO 9001:2015.

Najwyższe kierownictwo Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu deklaruje realizację niniejszej polityki jakości poprzez osiąganie poniższych celów:

 • Zapewnienie klientom profesjonalnej, terminowej i zgodnej z obowiązującymi prawem usługi, realizowanej z poszanowaniem zasad etyki.
 • Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy o potrzebach oraz oczekiwaniach naszych klientów, w celu zapewnienia im usługi na najwyższym poziomie.
 • Ciągłe podnoszenie kompetencji pracowników oraz zapewnienie sprawnej organizacji i komunikacji, warunkującej skuteczną współpracę i współdziałanie z klientami.
 • Utrzymywanie właściwych relacji interpersonalnych w płaszczyźnie egzaminator - osoba egzaminowana (klient), umożliwiających obiektywne sprawdzenie umiejętności osób egzaminowanych oraz świadczenie na wysokim poziomie naszych usług.
 • Uwzględnianie w prowadzonej działalności wszelkich wniosków oraz uwag zgłoszonych przez klientów/słuchaczy służących poprawie jakości pracy, poprzez badanie poziomu zadowolenia ze świadczonych usług.
 • Budowanie pozytywnych relacji między pracownikami oraz zapewnienie im odpowiedniej infrastruktury i środowiska pracy.  
 • Utrzymywanie na wysokim poziomie bazy logistycznej zapewniającej właściwe warunki pracy oraz poziomu świadczonych usług.
 • Wspólnie z WR BRD kształtowanie właściwych postaw mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie. Dzielenie się i przekazywanie doświadczenia z zakresu BRD ze wszystkimi uczestnikami ruchu drogowego, w tym w szczególności z młodzieżą szkolną i mediami.
 • Zapewnienie pełnej ochrony danych osobowych, własności klientów/słuchaczy oraz warunków zapewniających bezpieczeństwo i higienę nauki i pracy w czasie pobytu w naszym obiekcie.
 • Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, jako narzędzia implementującego wiele słusznych i sprawdzonych przez światową praktykę zasad, w szczególności zasadę skupienia uwagi na kliencie/słuchaczu, któremu mamy obowiązek służyć.
 • Podnoszenie świadomości i kompetencji pracowników w obszarze realizowanych zadań oraz konieczności ciągłego podnoszenia i doskonalenia swych kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych.
 • Prowadzenie stałego monitoringu realizowanych procesów oraz identyfikowanie obszarów wymagających poprawy i bieżące ich doskonalenie.
 • Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz oczekiwania naszych klientów.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego deklaruje, iż wszystkie osoby w przedsiębiorstwie identyfikują się z polityką jakości, akceptują jej założenia i ciągłość doskonalenia systemu zarządzania jakością.